Arbetslag E jobbar med IT

Under denna terminen och nästa kommer arbetslag E att arbeta lite extra med att konkretisera TC IT-plan. Arbetslaget har under denna terminen avsatt tid för att både bredda, men även fördjupa sina IT-kunskaper. TC gör detta i samarbete med AV-Media Kronoberg

Vid första träffen diskuterade vi vad arbetslaget hade för förväntningar på det arbete som låg framför oss. Därefter kom Anna Prissberg från AV-Media Kronoberg och introducerade PIM. PIM är en tjänst på webben där vi som pedagoger hittar kurser i det mest grundläggande vad gäller IT i skolan. Detta är något som alla lärare i arbetslaget sedan arbeta enskilt med.

Vid det andra tillfället så gjorde vi en liten koll hur det gick med det egna pimmandet samt diskuterade vad som är avgörande för en lyckad implementering av IT-frågor i skolan. Därefter fick man välja om man ville arbeta individuellt med sitt pimmande eller om man ville prova på att göra en egen Wiki.

Den tredje träffen innebar praktiskt arbete och en genomgång av Photostory och MovieMaker.

För närvarande arbetar arbetslaget med den plan som kommer att gälla framöver. Det är snart dags att eleverna märker av att arbetslaget valt att arbeta medvetet med IT-frågor.

Vad gäller utbildningar så är det PowerPoint och den interaktiva skrivtavlan som står på tur.

TC-Nyheter

Nu börjar vi se slutet på "Nyhetsfilmandet". Under två veckor har åttorna i arbetslag C och E producerat nyhetssändningar.  Projektet har resulterat i 15 program på 3-5 min. Eleverna fick till uppgift att ur nyhetsflödet plocka ut lokala, nationella och internationella nyheter. Urval och nyhetsvärdering i grupp ledde fram till ett bildmanus, som sedan låg till grund för gruppernas produktioner. Klasserna är nu färdiga med filmerna och kommer att gå lite olika vägar vad gäller uppföljningen. Vi som pedagoger är mycket nöjda med elevernas produktioner och vi kan se att det finns mycket fantasi och kreativitet hos ungarna på TC.

Vi har under detta projekt fullföljt den inriktning som vi slog in på när vi gjorde "Relationsfilmerna" med våra sjuor. Det är eleverna som äger hela processen. Från idé till färdig produktion. Eleverna planerar, filmar och redigerar med stöd av vuxna. Vi använder MovieMaker som är ett program som eleverna har tillgång till även i hemmet.

Föräldramöte på TC

Här kan föräldrar gå in och säga vad ni tyckte om föräldramötet. Vi skulle uppskatta att få feedback på det arbete vi genomfört med eleverna. Det enda ni behöver göra är att klicka på kommentera, sedan är det bara att skriva. Tack för er medverkan.

Mathias

Nu är filmandet avslutat.

Under några intensiva veckor har sjuorna i arbetslag A och B producerat "Relationsfilmer". Eleverna har lärt sig hur man redigerar film i MovieMaker, hur man gör ett bildmanus samt hur man filmar. Projektet har inneburit att eleverna arbetat under ca två hela dagar med sina produktioner. Filmerna har haft "Härskartekniker" som övergripande tema. 

Nu kommer vi att avsluta projektet genom att visa och arbeta med filmerna på föräldramöten den kommande veckan.

Vi kommer även att låta eleverna utvärdera projektet här på bloggen.

Efter att ha arbetat med alla sjuor på TC måste jag säga att jag är mycket nöjd med vad de har presterat. Vi har fått träffa många elever som lagt ner mycket arbete på sina filmer. De har även uppvisat stort tålamod och stor kreativitet. Jag hoppas även att eleverna passat på att ytterligare lära känna varandra och att dom har haft kul. Vi kommer att redovisa en fullständig utvärdering lite längre fram.

Mathias

Möte med IT-gruppen

På detta möte diskuterades hur vi ska lägga upp arbetet i de olika arbetslagen vad gäller förverkligandet av den IT-plan som finns på Teleborg Centrum. Det gäller att få in IT i det dagliga arbetet med eleverna samt se över vilket fortbildningsbehov som finns i de olika arbetslagen.

Ett av arbetslagen kommer dessutom att få ett unikt stöd i detta arbete genom det samarbete som TC inlett med AV-Media Kronoberg. Intresset för detta projekt har varit stort i arbetslagen och arbetslag B och E vill ta del av projektet direkt, medan arbetslag A är intresserade men vill vänta någon termin i och med att man kommit långt i sin terminsplanering. Arbetslag C har sedan en termin tillbaka påbörjat sitt IT-arbete och väljer därför att fullfölja detta.

Vi diskuterade även vad som ska gälla för de datorer som finns på TC i allmänhet och IT-pedagogernas i synnerhet. Här kommer vi att få träffa Henrik Fransson (IT-tekniker på Växjö kommun) på nästa möte. 

En viktig del i skolans arbete är hur vi arbetar med information till elever och föräldrar. Vi kom överens om att "snygga till" vår hemsida. Ansvaret för detta ligger hos de IT-ansvariga i respektive arbetslag.

Vi kommer även parallellt med samarbetet med AV-Media Kronoberg att anordna ett antal IT-pedagogiska café på TC. Varje tillfälle kommer att ha ett eget tema. Mer om detta framöver.

Mathias

Vad händer på TC vårterminen 2009

Jullovet är över och nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla IT på Teleborg Centrum. Under veckorna 3-6 kommer sjuorna i arbetslag A och B att producera filmer. Det verkar som om filmerna kommer att behandla "härskartekniker". Det nya i denna rundan relationsfilmer är att vi kommer att låta eleverna skriva manus, filma och redigera. Testet med C71 slog så väl ut att vi har beslutat att fortsätta på den vägen. Vi kommer även under början av terminen att hålla föräldramöte i samtliga arbetslag. På sjuornas möte kommer föräldrarna att få se filmerna som eleverna producerat för att sedan diskutera olika frågeställningar tillsammans med eleverna. Vi kommer att försöka att utvärdera dessa föräldramöten här på bloggen. 

Under terminen kommer TC även att inleda, ett förhoppningsvis långt, samarbete med AV-Media Kronoberg. Syftet med detta samarbete är att ett av arbetslagen ska ges möjlighet att får ett lyft vad gäller sin IT-kompetens. Här hoppas vi sedan på överspridningseffekter. 

Vi hoppas att vi snart kan se slutet på niornas photostoryarbete. Niorna i arbetslag C fick ill uppgift att dokumentera sin prao med hjälp av photostory. Detta arbete rycktes sönder, då schemat blev alltför splittrat under avslutningen på terminen. Eleverna har kämpat på och vi har sett en hel del goda resultat. 

För övrigt kan vi väl se att det, på olika håll, har inletts ett arbete med Wikis. Vad det blir av detta får vi väl se. 

Premiär på elevbloggen

Nu kan ni gå in och se hur eleverna i C71 upplevde "Relationsprojektet". Filmerna är nu klara och ska bara läggas över på hårddisk. Mathias

Kunskapens dag, Fredrik Härén

Med jämna mellanrum så tänkte jag försöka att utnyttja bloggen för att visa lite av vad tuben har att erbjuda. Detta klipp kan väl ses som en fristående fortsättning på Did you know. Temat är liknande, var befinner vi oss nu och vart är vi på väg. Fredrik Härén blev utsedd till Sveriges bästa talare 2007, tror jag. Mathias Ahrn

Film, lärande och ungas skapande (Mediepedagogisk konferens)

Jan-Eije och jag(Mathias) kommer under torsdagen och fredagen att medverka på den mediepedagogiska konferensen på Växjö universitet. Jag ska här försöka sätta det vi hört under första dagen i perspektiv till vårt arbete på TC.

Lennart Axelsson inledde med att ta upp det faktum att vi har en mailgeneration och en Msngeneration. Vi kan även se at dagens unga vill delta i det dom gör på nätet. Det räcker inte med att gå in och titta på en sida. Jag känner att detsamma gäller för de ledord som finns för vårt arbete på TC. Vi fokuserar mycket på Variation, Delaktighet och Aktivitet i såväl undervisning som planer för IT. Det kanske är läge att bjuda in Lennart till TC på en konferens, eller ett föräldramöte? Lennart har en förmåga att inspirera som vi borde ta tillvara på även på den lokala nivån.

Per Ericsson från Svenska filminstitutet belyste "Vad bilder kan göra när dom möter en publik". Här kan vi se paralleller till de "Relationsfilmer" som produceras på TC. I dessa filmer får eleverna en möjlighet att ge en bild av skolan som annars kan vara svår att komma åt, det är deras bild(delaktighet). De filmer som produceras har även en publik, vilket höjer kvalitén på elevernas produktioner. Genom filmerna erbjuds vi att "se vad eleverna tänker". Vad gäller arbetet med film så gäller det att inte bara se utan ven analysera och göra film. Arbetet på TC fungerar ungefär som SFIs vision, men vi går ännu lite djupare. Vårt arbete med "Relationsfilmerna kan beskrivas enligt följande: 

Se - Analysera - Göra, för att sedan vända på det, Göra - Se - Analysera. Analysen blir sedan dubbel, både mediespecifik och relationsspecifik.

Per tog sedan upp förhållandet mellan "Pupils Cut" och "Teachers Cut". Här kan vi se en utveckling på TC där vi gått från Teachers cut mot tester med "Pupils Cut". Är det läraren eller eleven som ska redigera filmen? Hur mycket tror vi att eleverna klarar själva?

Så över till "Förändrade villkor för bedömning". Här fick vi lyssna till Maria Stam (Kalmar högskola) och Magnus Engvall(Reactor sydost). Detta är två personer som jag tror kan bidra till att utveckla det arbetet som vi inlett på TC. Maria och Magnus har besökt TC under förra terminen och vi har samtalat om ett framtida samarbete. Hur påverkar användning av olika medier inlärningen och vad är det som ska läras in. Maria tog upp det visuella språket och visade hur det kan skapa gemensamma referensramar, "vi ser vad ni har tänkt". Vi ska använda oss av det mediet som bäst lämpar sig för de mål som vi vill nå. Det är därför som vi valt att bla använda film när vi arbetar med relationer och mobbning. När vi ska analysera de filmer som eleverna producerat så tittar vi både på det ämnesspecifika och det mediespecifika. En annan diskussion som är intressant är den om förhållandet mellan process och produkt. Det är just här som vi vill samarbeta med Maria och Magnus. Vi anser inte att "anything goes". Alla produktioner är inte toppen, bara för att eleverna kämpat väl. Vi måste kunna bedöma deras arbeten på ett korrekt sätt. Eleverna har rätt att ställa krav på att få en rättvis och korrekt bedömning på det som dom gör i skolan, vi ska trotts allt i slutändan ge eleven ett betyg. Vi är i inledningsfasen på att bygga upp bedömningsmallar inom detta område, ett område som Marie arbetet mycket med.

Kan det vara så att duktiga och medvetna medieproducenter kan ge kritiska mediekonsumenter?

I övrigt fick vi se att det går att arbeta på ett genomtänkt och medvetet sätt med olika medier och mediekompetenser, även på en lärarutbildning. Högskolan i Borås borde kunna stå modell för övriga lärarutbildningar. Deras arbete presenterades av två lärare och två studenter, på ett mycket inspirerande sätt. En av studenterna är snart färdig lärare, så om någon rektor läser detta: ANSTÄLL HENNE! Vi fick även se hur man jobbar på en gymnasieskola på Gotland. Här måste jag säga att vi häpnade över kvalitén på deras produkter. Här kan det vara på sin plats med ett studiebesök, till våren.

Mathias AhrnIntressant diskussion!

C71 har under veckan lagt ner ett stort arbete på att färdigställa sina filmer. Gruppernas förmåga att samarbeta och lösa problem har prövats. Jag tycker att klassen har löst sin uppgift på ett mycket bra sätt. Mycket har handlat om att lyssna på varandra och att ta hänsyn. Eleverna har alltså i praktiken arbetat med det som deras filmer handlar om, en "spinn-off-effekt". Eleverna har med bravur löst de tekniska problem som uppstått på vägen, om det inte går på det ena så går det kanske på det andra sättet. 

Så över till det som rubriken syftar på. Vad ska vi göra med våra filmer? Tanken från oss lärare är att filmerna ska användas i vårt arbete med relationer på skolan. Vi vill använda filmerna som diskussionsunderlag. Vad vill eleverna då? Flera av eleverna vill själva använda filmerna för att visa dom för vänner och bekanta. Många av eleverna är stolta över vad dom presterat och producerat. Varför kan inte vi få filmerna och lägga upp dom på våra kanaler på YouTube?

Ja, vad svarar vi ungdomar som är vana vid att blogga om sina liv och publicera bilder och filmer som gestaltar deras tillvaro? Det är inte alltid så lätt, då vi från skolans sida måste värna om varje elevs personliga integritet. Hur kan dessa ytterligheter mötas? En ny generation med nya uttrycksformer och krav.

Mathias

C71 redigerar sina egna filmer.

Kan man genomföra ett filmprojekt där eleverna skapar manus, genomför filmandet samt redigerar sina egna filmer. Efter dagens lektion med C71 är jag beredd att svara JA. C71 har idag gått igenom grunderna i MovieMaker. Därefter ägnade de resten av lektionen till att börja redigeringen av sina egna filmer. Efter 80min hade de flesta grupperna fått sina klipp på plats och en del hade börjat att arbeta med de texter som skall med. BRA JOBBAT C71!!! Jag tror att eleverna idag har skaffat sig ett verktyg som de kommer att ha nytta av. Eleverna verkar dessutom att ha kul när dom jobbar, och det är det inte förbjudet att ha.......... Mathias

C och E-sjuorna kämpar på

En vecka har gått sedan vi drog igång sjuornas arbete med "Relationer". Eleverna har under veckan som gått arbetat med att göra verklighet av sina historier. Som det ser ut nu så har de flesta grupperna i arbetslag C filmat färdigt och E-laget har dragit igång med sitt filmande. Generellt så tycker jag att eleverna har tagit ett större ansvar än vad jag förväntat mig. Tanken från början var att vi lärare skulle vara med grupperna när dom filmade. Detta hade inneburit att filmandet skulle tagit ca två veckor. Nu har eleverna tagit tag i kameran och skött denna del av projektet själva, och därigenom ökat tempot i produktionen. Nu återstår att skapa en fungerande struktur kring redigeringen. Vi kan se att många grupper behandlar teman om utanförskap på olika sätt och i olika miljöer. Man kan även se att det sätt som vi lärare agerar spelar stor roll.Filmerna utspelar sig i en rad olika miljöer, vilket borde leda till diskussioner om hur vi kan påverka vår arbetsmiljö. En annan fråga som väcks när man ser underlagen till elevernas filmer är de strukturer som präglar elevernas vardag, och då menar jag alt ifrån raster till lektioner.

Starskottet har gått.

Nu är vi gång. Vilken underbar syn 75 sjuor i en matsal är. Dessutom var Anders rektor med vilket gav dignitet åt vårt arbetet. Många manus producerades med energi och i mitten av den här veckan börjar vi filma. Jan-Eije

Framtid?

Hur möter skolan de krav som framtiden kommer att ställa på våra barn, och vilka är kraven de kommer att möta? Här kan du se en presentation som ger en bild av framtiden. "Did you know", eller "Shift happens".


Nu kör vi!

Då var det dags att starta ett av de IT-projekt som vi kommer att driva på TC. Under vecka 45 kommer sjuorna i arbetslag C och E att arbeta med att göra film. Filmandet ingår i ett kontinuerligt arbete kring de ralationer vi skapar till varandra på TC. Eleverna läser litteratur, tittar på filmer, diskuterar och gör film. Vi vill att eleverna gestaltar olika situationer som som kan gå snett på en högstadieskola. Filmerna kommer vi sedan att använda som underlag för diskussioner ute i klasserna. Viktigt att nämna i detta samanhang är att de olika filmerna kommer att grunda sig i manusförslag från eleverna i berörda klasser.

Några veckor efter höstlovet kommer niorna i arbetslag C att gå ut på PRAO. I år har vi beslutat att PRAON ska dokumenteras med hjälp av en digital berättelse. Här kommer vi att använda ett program som heter Photostory (gratis). Vi kommer att arbeta med bild, text och musik i kobination. Eleverna ska arbeta fram ett manus både vad gäller text och bild och vi kommer att se hur man bygger upp en digital berättelse. För att kunna ta sina foton så ska eleverna använda digitalkameror eller mobiler. I och med detta så tror vi att vi kan ge eleverna ett nytt sätt att använda sina mobiler. Vi känner även att vi som skola kan använda den teknik som många av barnen redan har tillgång till.

Det arbete som vi nu börjar att presentera här på bloggen har sin grund i vår IT-plan.

Vi hoppas att denna blogg kommer att följas av både pedagoger, elever och föräldrar. Här finns ett utmärkt instrument för att få mer insyn i den verksamheten som vi bedriver på TC. Varje projekt kommer dessutom att utvärderas av eleverna på deras egen blogg.

Så, nu kör vi och vi välkomnar alla föräldrar, elever och pedagoger att gå in på vår blogg och kommentera de inlägg som växer fram. Vi vill givetvis även ha kommentarer kring vår IT-plan.

Mathias Ahrn
IT-pedagog Teleborg Centrum

RSS 2.0